W dniach 14-16 czerwca odbyła się Konferencja Doroczna naszego Kościoła, pod hasłem „Pouczę, wskażę i ochronię” (wg Psalmu 32:8).

Delegaci duchowni i świeccy z całej Polski, spotkali się w Klarysewie pod Warszawą, by omówić najważniejsze dla Kościoła sprawy, a także by zdecydować kto będzie Zwierzchnikiem Kościoła. W głosowaniu tajnym wybrano Andrzeja Malickiego – pastora zboru w Katowicach.

Jedną z ważniejszych decyzji nowego Superintendenta Generalnego był podział administracyjny na okręgi; zamiast dwóch, mamy obecnie cztery: Centralny, Południowy, Zachodni, Mazurski. Nowa Rada Kościoła to obecnie pastorzy: Sławomir Rodaszyński (zastępca Zwierzchnika, Superintendent Okręgu Zachodniego), Józef Bartos (Superintendent Okręgu Południowego), Waldemar Eggert (Superintendent Okręgu Mazurskiego), oraz Janusz Daszuta (członek Rady).

Gościem Konferencji był biskup Christian Alsted z Konferencji Europy Północnej, który wspierał biskupa Patricka Streiffa, oraz wszystkich obecnych.

Wielką radość sprawiło oficjalne przyjęcie na próbę pastorską Adriana Myślińskiego z Tarnowa.

Prawdopodobnie najważniejszym i zaskakującym wydarzeniem było rozpoczęcie Konferencji: biskup Patrick Streiff i Edward Puślecki (obecnie Honorowy Zwierzchnik Kościoła), odczytali zgromadzonym porozumienie dotyczące pozostania polskiego KEM w ramach struktur organizacyjnych Konferencji Centralnej Europy Środkowej i Południowej, i tym samym Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego. Wyeliminowało to z agendy trudne głosowanie dotyczące autonomii Kościoła w Polsce. Nowowybrany Superintendent Generalny podpisał to porozumienie natychmiast po ogłoszeniu wyników głosowania.

Konferencja Doroczna to także wspaniały czas spotkania wszystkich delegatów, kiedy możemy lepiej poznać sytuację i pracę w naszych zborach, problemy i trudności z jakimi spotykają się lokalne kongregacje, a także tworzyć wspólnie plany na przyszłość.

Nowej Radzie Kościoła składam serdecznie gratulacje i życzę Bożego błogosławieństwa i prowadzenia Ducha na najbliższe miesiące pracy, które są dla Was wyzwaniem, a dla nas – członków Kościoła – czasem nadziei.

rada kosciola

Rada Kościoła (od lewej): Waldemar Eggert, Andrzej Malicki, Józef Bartos, Sławomir Rodaszyński, Janusz Daszuta.

Nominacje specjalne: 

Komitet Kobiet                                                                     – Bożena Daszuta

Komitet Młodzieży                                                               – Anna Woźniak

Komitet Wychowania Chrześcijańskiego                             – Monika Zuber

Komitet Ewangelizacji i Misji                                               – Janusz Daszuta

Komitet ds. Społecznych                                                      – W. Markowski

Komitet ds. Prawa Wewnętrznego                                       – A. Malicki, S. Rodaszyński, E. Puślecki, J. Bartos; J. Ostryk  (głos doradczy)

Komisja ds. Mediów: Redakcja Audycji Radiowych          – Jan Ostryk

                                   Redakcja Audycji Telewizyjnych      – Zbigniew Kamiński

Komisja Liturgiczna                                                              – Jan Ostryk

Komisja Teologiczna                                                             – Edward Puślecki

Komisja Historyczna                                                             – K. Wolnica

Komisja Badawczo-Sądowa                                                 – Przewodniczący: K. Kopacz,  członkowie: K. Wolnica, R. Markowski

Stałe agendy KEM:

Wyższe Seminarium Teologiczne  im. Jana Łaskiego            – Rektor: dr. Edward Puślecki

English Language College                                                     – Edward Puślecki

Pielgrzym Polski”                                                                 – Zbigniew Kamiński

Sekretarz ds. Wydawnictw                                                     – Zbigniew Kamiński

 

delegat świecki Agata Kułanowska